6
Dec

การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา

การศึกษารายบุคคล โดยทั่วไปหมายถึง การศึกษาด้วยตนเองตามความพร้อมของแต่ละคน โดยไม่ต้องมีผู้สอน แต่อาศัยบทเรียนที่สร้างขึ้นมาเป็นพิเศษ ที่จัดเนื้อหาและลำดับการเรียนไว้อย่างเหมาะสม ที่เรียกว่า บทเรียนโปรแกรม การศึกษาจากสื่อมวลชนต่างๆ ของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งของการศึกษาตามปกติวิสัย อาจถือว่า เป็นการศึกษารายบุคคลได้เช่นเดียวกัน

สื่อการสอนและนวัตกรรมการศึกษารายบุคคล เช่น บทเรียนโปรแกรม หน่วยการเรียน สื่อประสม คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสอนบนเว็บและสื่อสิ่งพิมพ์

นวัตกรรมการศึกษาเป็นกลุ่มย่อย

การศึกษาเป็นกลุ่ม ได้แก่ การศึกษาที่เป็นอยู่ตามโรงเรียน สถานศึกษาทั่วไป ซึ่งวิธีการจัดการศึกษา จะจัดให้เป็นกลุ่มๆ เนื่องจากสามารถดำเนินการได้สะดวก และได้ผลดีพอสมควร
สื่อการสอนและนวัตกรรมการศึกษารายกลุ่มย่อย เช่น ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน สไลด์ สไลด์ประกอบเสียง สไลด์โปรแกรม สื่อประสม ภาพยนตร์ การสาธิต สถานการณ์จำลอง คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาองค์การและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา

“องค์การทางการศึกษา” (Educational Organization) เป็นที่รวมของบุคลากรฝ่ายและระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงลงมาตามลำดับสายบังคับบัญชา จนถึงนักการภารโรงหรือพนักงานระดับต่ำสุด บุคคลเหล่านี้มีเป้าหมายสูงสุดร่วมกันคือ การจัดการศึกษาให้สำเร็จลุล่วง บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สถาบัน หลักสูตรและแต่ละรายวิชาที่กำหนดไว้ โดยที่แต่ละคนแต่ละฝ่ายจะปฏิบีติหน้าที่ในกรอบความรับผิดชอบของตน ที่ได้รับมอบหมายอย่างประสานสัมพันธ์กับฝ่ายอื่น ๆ ตลอดเวลา งานพัฒนาองค์การทางการศึกษานี้ ครอบคลุมถึงการปรับปรุงระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ย่อมหมายรวมถึงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาบุคลากรเข้าไว้ด้วย อนึ่งงานพัฒนาองค์การทางการศึกษาไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ของบุคคลหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะ หากแต่เกิดจากผลรวมของการวางแผนและดำเนินการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เสมือนว่าองค์การเป็นของสมาชิกทุกคน

ส่วนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาองค์การทางการศึกษานั้น แท้จริงแล้วมีการใช้หรือพยายามใช้อยู่ในทุกระดับและแตกต่างกันไปตามบทบาทหน้าที่ อย่างไรก็ตามในที่นี้จะมุ่งเน้นเฉพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ในสถาบันการศึกษา/การสอนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพของการบริหารจัดการสถาบันการศึกษา คุณภาพของการศึกษาและการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของสถาบัน ให้ไปสู่การมีคุณภาพที่พึงประกันได้และเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องและสังคมส่วนรวมและสามารถก้าวสู่อนาคตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการนี้ จึงครอบคลุมถึงการใช้เทคโนโลยีในการจัดการฐานข้อมูลขององค์การหรือสถาบัน การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างคุณภาพขององค์การทางการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาสถาบันเฉพาะด้าน เช่น เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร เพื่อบริการทางสังคม เพื่อสิ่งแวดล้อมของสถาบัน เพื่อการอำนวยความสะดวก เพื่อการศึกษาวิจัย เพื่อการผลิตเอกสารตำรา เพื่อการโภชนาการ และเพื่อการเรียนการสอนเฉพาะสาขา เป็นต้น

4
Nov

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาทางด้านการศึกษาหาความรู้

ในปัจจุบัน ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ ในหลายวงการ จากประโยชน์นานัปการที่ได้รับจากเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น ทางด้านการศึกษา  ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เรียกว่าเทคโนโลยีการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้การดำเนินการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นหลักที่สำคัญในการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากความหมายของสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ข้างต้น ได้มีการขยายแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา เพราะการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จากพื้นฐานทางทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมาสู่พุทธิปัญญานิยมและรังสรรคนิยม ประกอบทั้งความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์ ได้มีการปรับเปลี่ยนความหมายให้เหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลง ดังนี้ เทคโนโลยีการศึกษา หรือเทคโนโลยีการสอน หมายถึง ทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ การพัฒนา การใช้ การจัดการและการประเมินผลของกระบวนการและแหล่งการเรียนสำหรับการเรียนรู้

จากความหมายดังกล่าว จะเห็นได้ว่า แหล่งการเรียนอาจจำแนกได้เป็นสาร คน วัสดุ เครื่องมือ เทคนิควิธีการ กระบวนการในการวิเคราะห์ปัญหา การสร้างหรือการผลิต การนำไปใช้ ตลอดจนการประเมินการแก้ปัญหานั้น จะกล่าวไว้ในส่วนของการพัฒนาการวิจัยเชิงทฤษฎีการออกแบบ การผลิต การประเมินผล การเลือก ตรรกศาสตร์ การใช้และการเผยแพร่ส่วนในเรื่องของกระบวนการของการอำนวยการหรือการจัดการ ส่วนหนึ่งจะกล่าวไว้ในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กร บุคคล ซึ่งความสัมพันธ์ของส่วนประกอบดังกล่าว แสดงไว้ในโมเดลขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษาที่จะกล่าวต่อไปจากแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาอาจสรุปได้ว่า เทคโนโลยีการศึกษาเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่มีการบูรณาการเกี่ยวกับบุคคล กรรมวิธี แนวคิด เครื่องมือ อุปกรณ์และองค์กรอย่างซับซ้อนโดยการวิเคราะห์ปัญหา การผลิต การนำไปใช้และประเมินผลเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของมนุษย์